ข้อความในภาษา Python

ข้อความหรือ String คือ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ข้อความ หรือ ประโยค เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้โดยตรง ในการประกาศตัวแปรชนิดนี้จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย Single quote ( ‘) หรือ Double quote (”) อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ “Hello” มีค่าเท่ากับ ‘Hello’ หากเราต้องการให้ เครื่องหมาย Single quote ( ‘) หรือ Double quote (”) อยู่ในประโยค สามารถใช้ \ นำหน้า เช่น ภาษา python สามารถประกาศตัวแปร String โดยกำหนดข้อมูลหลายบรรทัดได้ โดยใช้เครื่องหมาย quote 3 ตัว เช่น ผลลัพท์ String คืออาร์เรย์ เช่นเดียวกับในหลายๆภาษาคือ String คือ อาร์เรย์ชนิดหนึ่ง แต่มีความแตกต่างคือ ในภาษาอื่นContinue reading “ข้อความในภาษา Python”