พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (Basics of computer system)

ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer hardware), โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer software) , เจ้าหน้าที่/ผู้ใช้งาน (Liveware ) ,ข้อมูล/สำรสนเทศ (Data/Information) และ กระบวนการทำงาน (Documentation/ Procedure) ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย เริ่มต้นที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer hardware) เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเข้าเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1. หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit: CPU) คือ สมองของคอมพิวเตอร์ หน้าที่ในการประมวลผลคำสั่ง หรือข้อมูลต่างๆ ภายใน CPU ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.1 ส่วนควบคุม (Control Unit) ทำหน้าที่สร้างและส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 1.2Continue reading “พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (Basics of computer system)”