แชร์หนังสือ คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย – สสส

Executive Function (EF) หรือ ทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต เป็นองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาเด็ก ในคู่มือครูนี้ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ประกอบด้วย ทักษะสมอง EF คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร ทำงานอย่างไร ทำไมเราต้องสนใจ และ มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างไร อธิบายปัจจัยและกระบวนการในการเสริมสร้างทักษะสมองให้กับเด็ก ตัวอย่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง เนื้อหาในคู่มือครูนี้ ผสมผสานความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ภาคปฎิบัติของคุณครู ทำให้อ่านเข้าใจง่าย และนำไปปฎิบัติได้ทันที หวังว่าคุณครูทุกคนจะนำไปปรับใช้ เพื่อประโยชน์กับเด็กๆต่อไป ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

แชร์หนังสือ คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กวัย 7-12 ปี สำหรับพ่อแม่และครู – สสส

หนังสือที่กล่าวถึง ทักษะสมอง Executive Functions (EF) ไปนำไปสู่ความสำเร็จ การทำงานของสมอง การพัฒนาการเด็กวัย 7 -12 และการส่งเสริมทักษะสมอง เพื่อให้สร้าง การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) และ การกำกับตนเอง (Self-Regulation) ขึ้นในเด็กวัย 7 -12 ปี พร้อมทั้ง “เทคนิควินัยเชิงบวก” เสริมสร้างสมองให้มีกระบวนการคิดที่แข็งแรง ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

แชร์หนังสือ คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กวัย 13-18 ปี สำหรับพ่อแม่และครู – สสส

คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กวัย 13-18 ปี สำหรับพ่อแม่และครู กล่าวถึงการพัฒนาสมองในวัย 13-18 ปี และทักษะ EF ตามด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนาทักษะ EF ตามด้วยกรณีศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะสมอง EFในเด็กวัย 13-18 ปี คือ กรณีศึกษา โรงเรียนปัญญาประทีป กรณีศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หนังสือดีที่ พ่อแม่ ครูทุกท่านสามารถนำไปใช้ เพื่อเสริมสร้างต่อเติมชีวิตวัยรุ่นไทย ช่วยให้เกิดบุคลิกภาพของการ “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” เติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภาพ ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

แชร์หนังสือ คู่มือพ่อแม่ พัฒนาทักษะสมอง EF ตั้งแต่ปฏิสนธิ-3 ปี – สสส

หนังสือที่กล่าวถึง ทักษะสมอง Executive Functions (EF) และการพัฒนาทักษะสมองตามวัย พัฒนาการของทักษะสมอง EF ในทารกขวบปีแรก นมแม่สร้างเสริมทักษะสมอง EF ให้ลูก พัฒนาการของทักษะสมอง EFในเด็กวัย 1-2 ปี (13-24 เดือน) พัฒนาการของทักษะสมอง EFในเด็กวัย 2-3 ปี (25-36 เดือน) สภาพแวดล้อม ครอบครัว ชุมชน และบทบาทพ่อแม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กวัยแรกเกิด-3 ปี 7 วิธีพัฒนาลูกสมวัย สมองดี เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง Executive Functions (EF) ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

แชร์หนังสือ เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย – สสส

หนังสือ EF Guideline นี้ เป็นคู่มือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย จะช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยครอบคลุมการวางเป้าหมายการจัดกิจกรรม และการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EFให้เป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ภายในหนังสือกล่าวถึง การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ต้องคำนึงถึงหลัก 3 ประการ และ องค์ประกอบของการออกแบบการจัดการเรียนรู พร้อมทั้งแสดงเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ เป็นหนังสือดี ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ