ค่าความจริงใน Python

ค่าความจริง หรือค่าตรรกะ เป็นตัวแปรที่สามารถเก็บค่าความจริงคือ จริง (True) หรือ เท็จ (False) ตัวแปรชนิดนี้เรียกว่า ตัวแปรบูลีน (Boolean) ค่าบูลีน (Boolean Values) ในการเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะทำสิ่งใดต่อไป และผลลัพท์ที่ได้เป็น จริงหรือเท็จ Coding ผลลัพท์ เมื่อทำการกำหนดเงื่อนไขใน if ผลลัพท์ที่ได้จากเงื่อนไขจะเป็นค่า จริงหรือเท็จ Coding ผลลัพท์ b is not greater than a จากบรรทัดที่ 4 ผลลัพท์จากเงื่อนไข b > a หรือ 50 > 100 เป็นเท็จ ดังนั่นโปรแกรมจึงทำงานใน else block ในบรรทัดที่ 7 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operators) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operators) คือตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าหรือค่าในตัวแปรอย่างน้อย 2Continue reading “ค่าความจริงใน Python”