ระบบพิกัด (Coordinates system)

พิกัด (Coordinates) คือค่าของตัวเลขที่ระบุตำแหน่งบนระนาบ(พื้นที่ที่แบนเรียบ) ระบบพิกัด (Coordinates system) คือ วิธีการอย่างเป็นระบบ ที่ใช้ตัวเลขหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่ง เพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบพิกัดมีหลายแบบ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinate system) เป็นระบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดแต่ละจุดบนระนาบโดยอ้างถึงตัวเลข 2 จำนวน ซึ่งแต่ละจำนวนเรียกว่า พิกัด X และ พิกัดY ของจุดนั้น และเพื่อที่จะกำหนดพิกัดของจุด จะต้องมีเส้นแกนสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากที่จุดกำเนิด สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของคู่อันดับ (x, y)  *จุดกำเนิด คือ จุดตัดของพิกัดตำแหน่งที่ศูนย์ หรือ จุดตัดที่แบ่งพิกัดออกเป็นด้านลบและบวก ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสามมิติ  คือการเพิ่มมิติสูง หรือ พิกัด Z สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของคู่อันดับ (x, y, z)  2. ระบบพิกัดเชิงขั้ว (Polar coordinate system) เป็นระบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดโดยอ้างอิงจากมุม และระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง พิกัด r (รัศมี) คือระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังตำแหน่งของจุด พิกัด θContinue reading “ระบบพิกัด (Coordinates system)”