รู้จักไพทอน

ภาษาไพทอนเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรม มีโครงสร้างการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีชุดคำสั่งที่ทำงานทางด้านกราฟิกให้เลือกให้ใช้งานได้สะดวก สามารถทดสอบการทำงานตามคำสั่ง และตรวจสอบผลลัพท์ได้ทันที เนื่องจากภาษา Python เป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และรองรับงานด้านต่างๆ เช่น งานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล จึงเป็นภาษายอดนิยมสำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม ข้อมูลจาก PYPL (Popularity of Programming Language) พบว่า Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด ตามมาด้วย Java และ Javascript ประวัติความเป็นมาของภาษา Python ย้อนกลับไปปี 1980 จากความประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาษา ABC หนึ่งในทีมพัฒนา นาย Guido van Rossum เกิดความคิดที่จะนำข้อดีของภาษา ABC ไปต่อยอด และจัดการปัญหาที่พบในภาษา ABC ในปลายปี 1980 นาย Guido van Rossum หนึ่งในทีมพัฒนาภาษา ABC ที่ CWIContinue reading “รู้จักไพทอน”

ค่าความจริงใน Python

ค่าความจริง หรือค่าตรรกะ เป็นตัวแปรที่สามารถเก็บค่าความจริงคือ จริง (True) หรือ เท็จ (False) ตัวแปรชนิดนี้เรียกว่า ตัวแปรบูลีน (Boolean) ค่าบูลีน (Boolean Values) ในการเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะทำสิ่งใดต่อไป และผลลัพท์ที่ได้เป็น จริงหรือเท็จ Coding ผลลัพท์ เมื่อทำการกำหนดเงื่อนไขใน if ผลลัพท์ที่ได้จากเงื่อนไขจะเป็นค่า จริงหรือเท็จ Coding ผลลัพท์ b is not greater than a จากบรรทัดที่ 4 ผลลัพท์จากเงื่อนไข b > a หรือ 50 > 100 เป็นเท็จ ดังนั่นโปรแกรมจึงทำงานใน else block ในบรรทัดที่ 7 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operators) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operators) คือตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าหรือค่าในตัวแปรอย่างน้อย 2Continue reading “ค่าความจริงใน Python”

ข้อความในภาษา Python

ข้อความหรือ String คือ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ข้อความ หรือ ประโยค เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้โดยตรง ในการประกาศตัวแปรชนิดนี้จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย Single quote ( ‘) หรือ Double quote (”) อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ “Hello” มีค่าเท่ากับ ‘Hello’ หากเราต้องการให้ เครื่องหมาย Single quote ( ‘) หรือ Double quote (”) อยู่ในประโยค สามารถใช้ \ นำหน้า เช่น ภาษา python สามารถประกาศตัวแปร String โดยกำหนดข้อมูลหลายบรรทัดได้ โดยใช้เครื่องหมาย quote 3 ตัว เช่น ผลลัพท์ String คืออาร์เรย์ เช่นเดียวกับในหลายๆภาษาคือ String คือ อาร์เรย์ชนิดหนึ่ง แต่มีความแตกต่างคือ ในภาษาอื่นContinue reading “ข้อความในภาษา Python”

จำนวนในภาษา Python (Python Numbers)

ทบทวนจากบทที่แล้ว การคำนวนด้วยภาษา Python ภาษา python มีเลขจำนวนแบ่งได้ 3 ชนิด คือ1. จำนวนเต็ม (int ,or integer ) คือ จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนเต็มลบ โดยไม่มีทศนิยม2. จำนวนจริง (float , or floating point) คือจำนวนจริง ที่เป็นจำนวนจริงบวก หรือจำนวนจริงลบ เป็นเลขทศนิยม3. จำนวนเชิงซ้อน (complex number) คือ จำนวนที่ประกอบด้วย จำนวนจริง และจำนวนจินตภาพ โดยจำนวนจินตภาพจะเขียนด้วย j ตามหลังตัวเลข ข้อมูลเลขจำนวนนี้มีคุณสมบัติที่สามารถเพิ่มหรือลดค่าได้ คำนวณค่าได้ และเปลี่ยนแปลงค่าได้ จำนวนเต็ม (integer) จำนวนเต็ม (int ,or integer ) คือ จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนเต็มลบ โดยไม่มีทศนิยม สามารถเก็บความยาวได้ไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่เครื่องมีอยู่) เลขจำนวนเต็มสามารถแสดงได้หลายแบบ เช่น จำนวนเต็มแบบฐานสิบ , จำนวนเต็มแบบฐานสองContinue reading “จำนวนในภาษา Python (Python Numbers)”

ตัวแปร และชนิดข้อมูล

ในการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูลคือแนวคิดสำคัญ ตัวแปรสามารถเก็บชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน และชนิดตัวแปรแต่ละชนิดจะใช้งานแตกต่างกันในภาษา python แบ่งชนิดข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้อมูลพื้นฐาน (Basic data types) และข้อมูลเชิงประกอบ (Composite data types) ข้อมูลพื้นฐาน (Basic data types) คือข้อมูลพื้นฐานสำหรับคำนวณ และตัวอักษร1. ข้อมูลชนิดอักษร หรือข้อความ (Text Type) : str2. ข้อมูลตัวเลข (Numeric Types) : int, float, complex3. ข้อตรรกะ (Boolean Type) : bool ข้อมูลเชิงประกอบ (Composite data types) คือข้อมูลที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้างขึ้นมาโดยการผสม หรือประกอบจากชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันก็ได้ ขึ้นมาใช้งานได้เอง สามารถเก็บข้อมูลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องชนิดเดียวกัน 1. Sequence Types: list, tuple, range2.Continue reading “ตัวแปร และชนิดข้อมูล”

การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดและการแสดงค่าออกหน้าจอ

การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป จะต้องรับข้อมูลจากภายนอก นำไปประมวลผล แล้วแสดงผลลัพท์ เป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ในบทนี้เราจะเรียนรู้วิธีการรับค่าจากคีย์บอร์ดและวิธีการแสดงผลลัพท์ออกทางหน้าจอ คำสั่งแสดงข้อความออกหน้าจอ ในการแสดงผลลัพท์การทำงาน เรามักจะแสดงเป็นข้อความออกผ่านหน้าจอ ในภาษา python จะใช้ฟังก์ชัน print(message) โดย message คือ ข้อความที่ต้องการแสดงผ่านหน้าจอ นอกจากนี้ ฟังก์ชัน print() สามารถเปลี่ยนข้อมูลชนิดอื่นๆ ให้เป็นข้อมูล string หรืออักษร ออกทางหน้าจอได้. บรรทัดที่ 1 คำสั่ง print แสดงข้อความ Hello World ออกทางหน้าจอบรรทัดที่ 2 คำนวณ 5 + 6 ได้ผลลัพท์ 11 แล้วนำมาเก็บไว้ในตัวแปร aบรรทัดที่3 คำสั่ง print แสดงข้อความ 5 + 6 = และค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร a ออกทางหน้าจอ คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดContinue reading “การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดและการแสดงค่าออกหน้าจอ”

โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษา Python

เป็นธรรมเนียมในการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมของเกือบทุกภาษา ต้องเริ่มต้นเขียนโปรแกรมแสดงข้อความ “Hello World” ออกทางหน้าจอ ดังนั่นในบทนี้เราจะทดลองเขียนโปรแกรม ดังนี้ จากตัวอย่างเป็นโปรแกรมแสดงข้อความ “Hello World” ออกทางหน้าจอบรรทัดที่ 1 คือ การคอมเมนต์ในภาษา Python โดยให้เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย # นำหน้าข้อความที่ต้องการคอมเมนต์บรรทัดที่ 2 คือ การประกาศตัวแปรชื่อ text เพื่อใช้เก็บข้อความว่า “Hello World”บรรทัดที่ 3 คือ การเรียกใช้ฟังก์ชัน print แสดงข้อความที่อยู่ในตัวแปร text ออกทางหน้าจอ ผลลัพท์ Statement Statement คือ คำสั่งที่เขียนในโปรแกรม ที่สามารถทำงานได้ โดยในภาษา python นั่นสามารถแบ่งได้ด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ หรือใช้เครื่องหมายเซมิโคลอน ( ; ) เหมือนภาษาอื่นๆก็ได้ การใช้เซมิโคลอน ( ; ) ต่อท้ายคำสั่ง มีข้อดีคือการแบ่งคำสั่ง หรือ statement จะทำให้สามารถเขียนหลายคำสั่งในบรรทัดเดียวกันได้Continue reading “โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษา Python”

การติดตั้งภาษา Python และเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม IDE

การพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมให้ปัจจุบันมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมาย และเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือ IDE หรือ Integrated Development Environment IDE ที่นิยมใช้ในการพัฒนาภาษา python อาทิเช่น PyCharm , PyDev , Spyder , Visual Studio Code เป็นต้น ซึ่งในบทเรียนนี้ เราเลือกใช้งาน PyCharm เนื่องจากใช้งานง่าย และติดตั้งภาษา python ให้อัตโนมัติ การติดตั้ง PyCharm IDE ดาวโหลด PyCharm Edu >> https://www.jetbrains.com/education/download/#section=pycharm-edu 2. ติดตั้ง PyCharm 2.1 กด Next > และ เลือก folder ที่จะติดตั้ง 2.2 เลือก Python เวอร์ชั่น 3 ขึ้นไป ในที่นี่เลือก PythonContinue reading “การติดตั้งภาษา Python และเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม IDE”

ประวัติความเป็นมาของภาษา Python

Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง (High-level programming language) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย คล้ายภาษาอังกฤษ โดยตัดความซับซ้อนของโครงสร้างและไวยกรณ์ของภาษาออกไป ย้อนกลับไปปี 1980 จากความประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาษา ABC หนึ่งในทีมพัฒนา นาย Guido van Rossum เกิดความคิดที่จะนำข้อดีของภาษา ABC ไปต่อยอด และจัดการปัญหาที่พบในภาษา ABC กำเนิดภาษาไพทอน ในปลายปี 1980 นาย Guido van Rossum หนึ่งในทีมพัฒนาภาษา ABC ที่ CWI (National Research Institute for Mathematics and Computer Science) ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความคิดริเริ่มที่สร้างภาษาใหม่ขึ้นมา ที่เป็นภาษาสคริปต์ สามารถอ่านเข้าใจง่ายเหมือนภาษา ABC แต่มีความสามารถในการจัดการข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Exception handling) และดึงลักษณะเด่นๆของภาษาอื่นๆเข้ามาด้วย แต่เริ่มต้นการพัฒนา เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 1989Continue reading “ประวัติความเป็นมาของภาษา Python”