ตัวแปร และชนิดข้อมูล

ในการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูลคือแนวคิดสำคัญ ตัวแปรสามารถเก็บชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน และชนิดตัวแปรแต่ละชนิดจะใช้งานแตกต่างกันในภาษา python แบ่งชนิดข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้อมูลพื้นฐาน (Basic data types) และข้อมูลเชิงประกอบ (Composite data types) ข้อมูลพื้นฐาน (Basic data types) คือข้อมูลพื้นฐานสำหรับคำนวณ และตัวอักษร1. ข้อมูลชนิดอักษร หรือข้อความ (Text Type) : str2. ข้อมูลตัวเลข (Numeric Types) : int, float, complex3. ข้อตรรกะ (Boolean Type) : bool ข้อมูลเชิงประกอบ (Composite data types) คือข้อมูลที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้างขึ้นมาโดยการผสม หรือประกอบจากชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันก็ได้ ขึ้นมาใช้งานได้เอง สามารถเก็บข้อมูลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องชนิดเดียวกัน 1. Sequence Types: list, tuple, range2.Continue reading “ตัวแปร และชนิดข้อมูล”