การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดและการแสดงค่าออกหน้าจอ

การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป จะต้องรับข้อมูลจากภายนอก นำไปประมวลผล แล้วแสดงผลลัพท์ เป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ในบทนี้เราจะเรียนรู้วิธีการรับค่าจากคีย์บอร์ดและวิธีการแสดงผลลัพท์ออกทางหน้าจอ คำสั่งแสดงข้อความออกหน้าจอ ในการแสดงผลลัพท์การทำงาน เรามักจะแสดงเป็นข้อความออกผ่านหน้าจอ ในภาษา python จะใช้ฟังก์ชัน print(message) โดย message คือ ข้อความที่ต้องการแสดงผ่านหน้าจอ นอกจากนี้ ฟังก์ชัน print() สามารถเปลี่ยนข้อมูลชนิดอื่นๆ ให้เป็นข้อมูล string หรืออักษร ออกทางหน้าจอได้. บรรทัดที่ 1 คำสั่ง print แสดงข้อความ Hello World ออกทางหน้าจอบรรทัดที่ 2 คำนวณ 5 + 6 ได้ผลลัพท์ 11 แล้วนำมาเก็บไว้ในตัวแปร aบรรทัดที่3 คำสั่ง print แสดงข้อความ 5 + 6 = และค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร a ออกทางหน้าจอ คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดContinue reading “การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดและการแสดงค่าออกหน้าจอ”