การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Education)

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมนั่น ระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนจากองค์กรที่ให้ความรู้เป็นการให้ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตภายใต้สถานแวดล้อมใหม่ จากให้ความรู้ เป็นให้ทักษะ ในอดีตระบบการศึกษามุ่งเน้นการป้อนความรู้ และส่งเสริมทักษะเพียง 3 ด้าน คือ การอ่าน , การเขียน และการคำนวน เป็นหลัก แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทักษะเหล่านี้จึงไม่เพียงพออีกต่อไป ทักษะที่สำคัญในอนาคต คือ การปรับตัว การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการรับผิดชอบต่อสังคม 21st Century Education การศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผลลัพท์ของผู้เรียน (Student Outcomes) 2. ระบบสนับสนุนการศึกษา (Support Systems) ผลลัพท์ของผู้เรียน (Student Outcomes) ประกอบด้วย สาระวิชาหลัก (Key Subjects) ที่ก่อให้เกิด ผลลัพธ์การเรียนรู้Continue reading “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Education)”