แชร์หนังสือฟรี แนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ – สสส

หนังสือจะกล่าวถึงสถิติการใช้งานออนไลน์ของเยาวชน และภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ รวมถึงแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น อาทิเช่น ภัยจากสื่อลามก ,การพนันออนไลน์ ,การล่อลวง หรือการกลั่นแกล้งเป็นต้น เป็นหนังสือดีๆ ที่ผู้ปกครองหรือคุณครู ควรนำไปใช้สอนลูกหลาน และนักเรียน ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (Basics of computer system)

ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer hardware), โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer software) , เจ้าหน้าที่/ผู้ใช้งาน (Liveware ) ,ข้อมูล/สำรสนเทศ (Data/Information) และ กระบวนการทำงาน (Documentation/ Procedure) ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย เริ่มต้นที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer hardware) เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเข้าเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1. หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit: CPU) คือ สมองของคอมพิวเตอร์ หน้าที่ในการประมวลผลคำสั่ง หรือข้อมูลต่างๆ ภายใน CPU ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.1 ส่วนควบคุม (Control Unit) ทำหน้าที่สร้างและส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 1.2Continue reading “พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (Basics of computer system)”

การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Education)

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมนั่น ระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนจากองค์กรที่ให้ความรู้เป็นการให้ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตภายใต้สถานแวดล้อมใหม่ จากให้ความรู้ เป็นให้ทักษะ ในอดีตระบบการศึกษามุ่งเน้นการป้อนความรู้ และส่งเสริมทักษะเพียง 3 ด้าน คือ การอ่าน , การเขียน และการคำนวน เป็นหลัก แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทักษะเหล่านี้จึงไม่เพียงพออีกต่อไป ทักษะที่สำคัญในอนาคต คือ การปรับตัว การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการรับผิดชอบต่อสังคม 21st Century Education การศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผลลัพท์ของผู้เรียน (Student Outcomes) 2. ระบบสนับสนุนการศึกษา (Support Systems) ผลลัพท์ของผู้เรียน (Student Outcomes) ประกอบด้วย สาระวิชาหลัก (Key Subjects) ที่ก่อให้เกิด ผลลัพธ์การเรียนรู้Continue reading “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Education)”

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ ปัญหามีตั้งแต่ปัญหาง่ายๆที่หาคำตอบได้ในทันที ไปจนถึงปัญหาที่ยากที่ต้องใช้เวลาในการขบคิด เคยสังเกตุไหมว่าในการแก้ปัญหาในแต่ละครั้ง เรามีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างไร การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอน จะช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา และช่วยหาความตอบที่ถูกต้องได้อีกด้วย การแก้ปัญหาสามารถสรุปได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ของปัญหา และรวมรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา เป็นการคิดค้นกระบวนการต่างๆ ที่เป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั้งได้ผลลัพท์ โดยอาศัยประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับปัญหา สำหรับการพัฒนาโปรแกรม อาจเลือกใช้ รหัสลำลอง หรือ ผังงาน โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่า อัลกอริทึม (algorithm) การดำเนินการแก้ปัญหา เป็นการนำกระบวนการที่วางแผนไว้มาปฎิบัติ หรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเพื่อแก้ปัญหา ตรวจสอบและประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลลัพท์การทำงาน หากผลลัพท์ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่คาดหวังไว้ ให้ย้อนกลับไปตรวจสอบขั้นตอนก่อนหน้า ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงจนกว่าจะได้รับผลลัพท์ที่ต้องการ ขั้นตอนที่1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด จุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อแยกให้ออกว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหาคืออะไร และสิ่งที่ต้องการคืออะไร อีกทั้งวิธีการที่ใช้ประมวลผล ในการวิเคราะห์ปัญหาใด กล่าวโดยสรุปมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์Continue reading “ขั้นตอนการแก้ปัญหา”

ระบบพิกัด (Coordinates system)

พิกัด (Coordinates) คือค่าของตัวเลขที่ระบุตำแหน่งบนระนาบ(พื้นที่ที่แบนเรียบ) ระบบพิกัด (Coordinates system) คือ วิธีการอย่างเป็นระบบ ที่ใช้ตัวเลขหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่ง เพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบพิกัดมีหลายแบบ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinate system) เป็นระบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดแต่ละจุดบนระนาบโดยอ้างถึงตัวเลข 2 จำนวน ซึ่งแต่ละจำนวนเรียกว่า พิกัด X และ พิกัดY ของจุดนั้น และเพื่อที่จะกำหนดพิกัดของจุด จะต้องมีเส้นแกนสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากที่จุดกำเนิด สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของคู่อันดับ (x, y)  *จุดกำเนิด คือ จุดตัดของพิกัดตำแหน่งที่ศูนย์ หรือ จุดตัดที่แบ่งพิกัดออกเป็นด้านลบและบวก ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสามมิติ  คือการเพิ่มมิติสูง หรือ พิกัด Z สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของคู่อันดับ (x, y, z)  2. ระบบพิกัดเชิงขั้ว (Polar coordinate system) เป็นระบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดโดยอ้างอิงจากมุม และระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง พิกัด r (รัศมี) คือระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังตำแหน่งของจุด พิกัด θContinue reading “ระบบพิกัด (Coordinates system)”

ปริศนาสะพานทั้งเจ็ดแห่งเมืองโคนิกสเบิร์ก

ปริศนาสะพานทั้งเจ็ดแห่งเมืองโคนิกสเบิร์ก มีที่มาจาก เมืองโคนิกสเบิร์ก ประเทศรัฐเซีย มีแม่น้ำพรีเกิลไหลผ่ากลางเมือง และได้แบ่งเมืองออกเป็นสี่ส่วน ชาวเมืองได้สร้างสะพานขึ้น 7 แห่ง เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ในเมืองทั้งหมดเข้าด้วยกัน ดังภาพ ต่อมาได้มาการท้าทายกันว่า ชาวเมืองคนไหนสามารถเดินผ่านสะพานทั้ง 7 โดยที่ข้ามสะพานแต่ละแห่งแค่เพียงครั้งเดียว และกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีชาวเมืองคนไหนสามารถทำได้สำเร็จ เรื่องจึงร้อนไปถึงนายเลออนฮาร์ด ออยเลอร์ นักคณิตศาสตร์ในสมัยนั่น เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ เป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก มีผลงานทางคณิตศาสตร์มากมาย ที่น้องๆนักเรียนอาจเคยได้ยินกัน อาทิ แผนภาพออยเลอร์ ที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของเซตต่าง ๆนั่นเอง ออยเลอร์ ได้แสดงแนวคิดในการหาคำตอบดังกล่าว ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะถูกพัฒนามาเป็น ทฤษฎีกราฟ ออยเลอร์ เริ่มต้นโดยการเปลี่ยนแผนที่สะพาน ให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายขึ้น โดยแทนแผ่นดินทั้ง 4 ส่วนด้วยตัวอักษร A B C และ D หากเดินจาก แผ่นดิน A ไป B ให้แทนด้วย อักษร AB หากเดินจาก แผ่นดิน AContinue reading “ปริศนาสะพานทั้งเจ็ดแห่งเมืองโคนิกสเบิร์ก”

แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract thinking)

แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวน (Computational Thinking) ซึ่งประกอบด้วย การแบ่งย่อยปัญหา การจัดรูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบอัลกอรึทึม หรือ การออกแบบขั้นตอนวิธี แนวคิดเชิงนามธรรม คือ กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหา หรืองานที่กำลังพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหา อธิบายง่ายๆคือ การเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการแก้ปัญหาเท่านั่น ตัวอย่างที่ 1 สมมุติให้นักเรียนเป็นตำรวจที่ต้องแจ้งสกัดจับรถผู้ต้องสงสัย โดยมีข้อมูลจากพยานผู้เห็นเหตุการดังนี้ ” ผู้ต้องสงสัยเป็นชาย อายุประมาณ 20-30 ปี ใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงยีน ขึ้นรถที่ติดฟิล์มหนาทึมมองไม่เห็นด้านใน ขับรถ Toyota Yaris คันสีขาว ที่ท้ายรถมีรอยเฉี่ยวชน ติดสติกเกอร์ลายการ์ตูนโดเรมอนที่มุมกระจกหลัง ป้ายทะเบียน ฮข 5555 เชียงราย ขับรถมุ่งหน้าไปสี่แยก เลี้ยวไปทางถนนเลี่ยงเมือง 446″ ่จากข้อมูลที่ได้รับจากพยาน น้องๆจะวอรายงานให้เพื่อนตำรวจสกัดจับรถผู้ต้องสงสัยอย่างไรดี ??? แนวคิด จากปัญหาคือต้องการสกัดจับรถผู้ต้องสงสัย ดังนั่นข้อมูลที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับรถ และเส้นทางหลบหนี ดังนี้ รถที่ติดฟิล์มหนา Toyota YarisContinue reading “แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract thinking)”

อัลกอริทึม(algorithm) คืออะไร?

ในชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด ตั้งแต่ปัญหาง่ายๆไม่ซับซ้อน เช่น การจัดของ จัดรองเท้า หรือปัญหาที่ต้องใช้ความคิดมากขึ้น กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนได้ เราจะเรียกกระบวนการนั่นว่า อัลกอริทึม อัลกอริทึม (Algorithm) มีที่มาจากชื่อนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียคือ al-Khawarizmi หมายถึง กฏที่ใช้ในการคิดคำนวนเลขคณิต ปัจจุบันอัลกอริทึมมีความหมายที่กว้างขึ้น คือ ชุดของขั้นตอนวิธีการที่นำมาใช้ในการคำนวณ แก้ปัญหา และช่วยในการตัดสินใจ ในด้านการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมจะหมายถึง เป็นลำดับของขั้นตอนการคำนวณที่ใช้แก้ปัญหา โดยการเปลี่ยนข้อมูลนำเข้า ของปัญหา (input) ออกมาเป็นผลลัพธ์ (output) ขั้นตอนวิธีดังกล่าวนั้นจะสามารถนำมาเขียนเป็นโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้ จากความหมายข้างต้น อัลกอริทึมที่ดี ควรจะมี ความชัดเจน ขั้นตอน ความครบถ้วน สามารถทำตามได้และให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเหมือนกัน นำมาเขียนโปรแกรมได้ (เมื่อนำมาใช้ด้านคอมพิวเตอร์) ปัญหาหนึ่งอาจมีอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาได้หลายอัลกอริทึม สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้จึงต้องพิจารณาข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธีการ ตัวอย่างอัลกอริทึมในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างที่ 1 การจัดเสื้อผ้าในตู้ในเป็นระเบียบ ปัญหา คือ ต้องการให้เสื้อผ้าในตู้เป็นระเบียบ สามารถเลือกหยิบใส่ได้ง่าย อัลกอริทีมที่1 : จัดเรียงเสื้อผ้าแยกตามสี เช่นเรียงเสื้อสีดำ เสื้อสีขาว เสื้อที่มีสีสัน อัลกอริทึมที่2Continue reading “อัลกอริทึม(algorithm) คืออะไร?”

เรียนเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอม ทำได้ไหม?

จากประเด็นโซเชียลในช่วงที่ผ่านมา “เรียนเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอม” สู่คำถามว่าทำได้ไหม? ก่อนอื่นต้องลงในรายละเอียดก่อนว่า ผู้พูดหมายถึงการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา หรือ ระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากมีความแตกต่างหลักสูตร และช่วงอายุของเด็ก ประถมศึกษาตอนต้น (ป1-ป3) เนื่องจากวัยเด็กเล็ก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงออกแบบมา ให้เน้นวิธีคิด การแก้ไขปัญหาอย่างง่าย การ์ดคำสั่งและการเล่นเกม โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ เรียกกิจกรรมนี้ว่า Unplugged ประถมศึกษาตอนปลาย (ป4-ป6) เนื่องจากเด็กเริ่มโตขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น ไม่มีปัญหาการจับเมาส์ และพิมพ์คีย์บอร์ด การเรียนการสอนจะใช้กิจกรรม Unplugged + การเขียนโปรแกรม Scratch และการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม จากตัวหลักสูตรเอง ค่อนข้างระบุว่า ควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน แต่ถ้าลงในเนื้อหา ยังพอจะสามารถสอนได้ โดยใช้การ์ดคำสั่ง และการยกตัวอย่างสถานะการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น ข่าวลวงเป็นยังไง โพสข้อความไหนดี-ไม่ดี มัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นวัยเด็กโต ควรสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้คล่องแคล่ว โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต หลักสูตรจึงออกแบบให้เรียนแก้ไขปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์!!! และ อินเตอร์เน็ต สรุปคือ ระดับใช้ประถมศึกษา สามารถเรียน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ แต่ควรให้มีกิจกรรมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์บ้างContinue reading “เรียนเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอม ทำได้ไหม?”

วิทยาการคำนวณ ผู้ปกครองสอนอะไรลูกได้บ้าง??

หลังเปิดตัว วิชาวิทยาการคำนวน ที่ผ่านมา ผู้ปกครองยังมีความกังวลในหลายๆเรื่อง เช่น ลูกจะเรียนได้ไหม? ส่งเรียนพิเศษที่ไหนดี? สอนลูกเขียนโปรแกรมได้อย่างไร? และอีกร้อยแปดคำถาม ก่อนที่จะตอบคำถาม เราลองมารู้จักวิชาวิทยาการคำนวนกันก่อนดีกว่า วิชาวิทยาการคำนวน คือวิชาที่เน้น 1. กระบวนการคิด เชื่อมโยงและแก้ไขปัญหา สามารถใช้จินตนาการ(ความคิดเชิงนามธรรม) ได้ 2. รู้จัก และปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 3. รู้เท่าทันสื่อและข่าวสารบนสังคมออนไลน์ รู้จักการสร้างความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ จะเห็นว่า วิชาวิทยาการคำนวน คือวิชาที่สอนวิธีคิด และวิธีอยู่ร่วมในสังคม 4.0 ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและข่าวสาร โดยคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม เป็นสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนเท่านั่น ไม่ใช้หัวใจสำคัญของการเรียนวิชาวิทยาการคำนวน เพราะ เด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้ แต่เด็กทุกคนต้องคิด แก้ไขปัญหาเป็น คำถามล่ะ? คำถามควรเปลี่ยนใหม่ ผู้ปกครองสอนอะไรลูกได้บ้าง? คำตอบคือ 1. ฝึกให้ลูก คิดและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น วางแผนและเตรียมอุปกรณ์ ก่อนไปโรงเรียน หรือท่องเที่ยว ,การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น แวะซื้อของก่อน หรือกินข้าวก่อน (ถามเหตุผลด้วยทุกครั้ง) 2. สอนให้รู้จักเทคโนโลยี เริ่มจากพื้นฐานที่เห็นได้ง่ายในชีวิตประจำวันContinue reading “วิทยาการคำนวณ ผู้ปกครองสอนอะไรลูกได้บ้าง??”