การเขียนโปรแกรมไพทอนในโหมดสคริปต์

โหมดสคริปส์ (script mode) คือ โหมดที่ผู้ใช้เขียนคำสั่งรวมจนเป็นโปรแกรมเสร็จแล้ว และทำการบันทึกไฟล์  ตัวแปรภาษาจะไล่อ่านและทำงานตามคำสั่งตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุด ข้อดีคือ ผู้ใช้สามารถบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์ เพื่อนำมาใช้ หรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โหมดอิมมีเดียท หรือ โหมดสคริปต์ ควรเลือกใช้แบบไหนดี1. โหมดอิมมีเดียท ใช้ในการทดสอบโปรแกรม หรือคำสั่งก่อนนำมาใช้ 2. โหมดสคริปต์ ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานจริง ตัวอย่างที่ 1 การเขียนโปรแกรมบน PyCharm Edu ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโหมดสคริปส์ สร้างโปรเจคต์เลือกที่เมนู File เลือก New Project ตั้งชื่อให้กับโปรเจกต์ แล้วคลิกปุ่ม Create โปรเจกต์ คือที่เก็บไฟล์โปรแกรมไพทอนที่นักเรียนสร้างขึ้น 2. สร้างไฟล์โปรแกรมไพทอน เลือกที่เมนู File เลือก New… แล้วเลือก Python File ได้ไฟล์ไพทอนสำหรับเขียนโปรแกรม 3. ทดสอบเขียนโปรแกรม ทดสอบโดยการเขียนคำสั่ง print คลิกปุ่ม Execute รูป สามเหลี่ยมสีเขียวผลลัพท์ที่ได้ คือContinue reading “การเขียนโปรแกรมไพทอนในโหมดสคริปต์”

ชนิดข้อมูลพื้นฐาน

ภาษาไพทอนแบ่งประเภทข้อมูลของข้อมูลเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. ข้อมูลพื้นฐาน (Basic data type) 2. ข้อมูลเชิงประกอบ (Composite data types) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 1 จะเริ่มต้นเรียนรู้ที่ ชนิดข้อมูลพื้นฐาน (Basic data type) กันก่อน ข้อมูลพื้นฐาน (Basic data types) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ข้อมูลข้อความ (String) และ ข้อมูลจำนวน (Numeric) 1. ข้อมูลข้อความ ข้อมูลข้อความ คือ ข้อมูลที่เป็น ตัวอักษร ข้อความ หรือประโยค ตัวแปรชนิดนี้ไม่สามารถนำมาคำนวณได้ การประกาศตัวแปรให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาษครอบข้อความที่ต้องการกำหนด โดยสามารถเลือกใช้เครื่องหมาย ( ” ) หรือเครื่องหมาย ( ‘ ) กรณีที่มีข้อความยางหลายบรรทัดContinue reading “ชนิดข้อมูลพื้นฐาน”

ตัวแปรในภาษาไพทอน

ตัวแปร ( variable )ใช้ในการอ้างอิงค่าข้อมูล โดยตัวแปรจะถูกกำหนดค่าด้วยเครื่องหมายเท่ากับ ( = )ชื่อตัวแปร ( variable name) คือชื่อที่ตั้งขึ้นมา เพื่ออ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล ตัวอย่าง คำสั่ง myNumber = 23 คือการสั่งให้สร้างตัวแปรชื่อ myNumber เพื่อเก็บค่าตัวเลข 23 โดยคอมพิวเตอร์จะจอง Memory แบบสุ่มเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ในที่นี่สมมุติให้เก็บไว้ที่ตำแหน่ง 0012CCGWH80 เพื่อเก็บค่าตัวเลข 23 แล้วกำหนดชื่อตัวแปรว่า myNumber เพื่อระบุตำแหน่ง 0012CCGWH80 สำหรับเรียกใช้ข้อมูล การประกาศตัวแปร ตัวอย่างw = 5 คือการประกาศตัวแปรชื่อ w ที่ชี้หรืออ้างอิงไปที่ค่าตัวเลข 5 การตั้งชื่อตัวแปรในไพทอน ชื่อของตัวแปรควรจะสั้น กระชับ และสื่อความหมาย เช่น name, age, id, total_cost กฎการตั้งชื่อ • ชื่อตัวแปรจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวอักษรขีดล่าง “_”Continue reading “ตัวแปรในภาษาไพทอน”

การเขียนรหัสลำลอง (Pseudocode) และผังงาน (Flowchat) 2

รูปแบบการเขียนรหัสลำลอง และผังงาน การเขียนรหัสลำลองและผังงานมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 1. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบลำดับ2. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไข3. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไขทำซ้ำ 1. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบลำดับ เป็นลักษณะการทำงานที่มีลำดับการทำงานที่แน่นอน เรียงจากบนลงล่าง 2. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไข เป็นลักษณะการทำงานแบบมีทางเลือกใช้สำหรับการทำงานที่ต้องมีการตัดสินใจเพื่อเลือกขั้นตอนการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด 3. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไขทำซ้ำ เป็นลักษณะการทำงานแบบมีทางเลือกใช้สำหรับการทำงานที่ต้องมีการทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด สรุป การเขียนรหัสลำลองและผังงานมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ1. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบลำดับ2. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไข3. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไขทำซ้ำ สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

การกำหนดค่าให้ตัวแปร

การกำหนดค่าให้กับตัวแปรสามารถทำได้ 3 วิธี คือ 1. การรับค่าจากภายนอก r <– input(“กรุณากรอกข้อมูล”) 2. การกำหนดค่าจากค่าคงที่หรือตัวแปรอื่นๆ PI <– 3.14 3. การกำหนดค่าจากการคำนวณ result <– 5 + 8 สัญลักษณ์ที่นิยมใช้สำหรับกำหนดค่าให้กับตัวแปร คือ <– (ลูกศรที่หันหัวไปทางซ้าย) ใช้เพื่อนำค่าทางขวาลูกศร ไปกำหนดค่าให้ตัวแปรที่อยู่ทางซ้ายลูกศร เช่น r <– input(“กรุณากรอกข้อมูล”) # รับข้อมูลจากคีย์บอร์ด นำมาเก็บในตัวแปร rPI <– 3.14 # กำหนดค่า 3.14 นำมาเก็บในตัวแปร PIresult <– 5 + 8 # คำนวณค่า 5 + 8 แล้วนำผลลัพท์ที่ได้มาเก็บในตัวแปร result result2 <–Continue reading “การกำหนดค่าให้ตัวแปร”

การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา

หลังจากใช้แนวคิดเชิงนามธรรมคัดแยกรายละเอียดที่จำเป็นออกมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การถ่ายทอดรายละเอียดออกไปสู่ผู้ที่จะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา หากผู้ที่วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาเป็นมนุษย์ เราสามารถอธิบายโดยใช้ข้อความหรือแผนภาพ แต่ในกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์ เราจำเป็นต้องอธิบายด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโปรแกรมนั่นเอง ตัวอย่าง ด่านผ่านทางของลุงสมบัติ (จากแบบเรียน สสวท. วิทยาการคำนวณชั้น ม.1) ลุงสมบัติตัดถนนส่วนบุคคล ตั้งด่านเก็บค่าผ่านทาง เป็นดังนี้ ค่าผ่านทางเบื้องต้นเก็บคันละ 10 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมตามจำนวนล้อของยานพาหนะล้อละ 5 บาท เช่น รถยนต์ 4 ล้อ คิด 10 + ( 4 x 5) = 30 บาท) คนเดินเท้าได้ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าผ่านทาง หากผู้ใช้บริการดังนี้มีรถ 1 ล้อ ใช้บริการ 2 คัน มีรถ 2 ล้อ ใช้บริการ 3 คันมีรถ 3 ล้อ ใช้บริการ 1 คันมีรถContinue reading “การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา”

รู้จักไพทอน

ภาษาไพทอนเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรม มีโครงสร้างการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีชุดคำสั่งที่ทำงานทางด้านกราฟิกให้เลือกให้ใช้งานได้สะดวก สามารถทดสอบการทำงานตามคำสั่ง และตรวจสอบผลลัพท์ได้ทันที เนื่องจากภาษา Python เป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และรองรับงานด้านต่างๆ เช่น งานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล จึงเป็นภาษายอดนิยมสำหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม ข้อมูลจาก PYPL (Popularity of Programming Language) พบว่า Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด ตามมาด้วย Java และ Javascript ประวัติความเป็นมาของภาษา Python ย้อนกลับไปปี 1980 จากความประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาษา ABC หนึ่งในทีมพัฒนา นาย Guido van Rossum เกิดความคิดที่จะนำข้อดีของภาษา ABC ไปต่อยอด และจัดการปัญหาที่พบในภาษา ABC ในปลายปี 1980 นาย Guido van Rossum หนึ่งในทีมพัฒนาภาษา ABC ที่ CWIContinue reading “รู้จักไพทอน”

การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา

การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็น คือกระบวนการใช้แนวคิดเชิงนามธรรม เนื่องจากปัญหาที่กำลังพิจารณาอยู่นั่นประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดจำนวนมาก ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา การแยกข้อมูลที่จำเป็นออกมา ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างที่1 แชร์กับฉัน (จากแบบเรียน สสวท. วิทยาการคำนวณชั้น ม.1) ห้องเรียนในโครงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด 20 คน เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดเทอม น้องนิก น้องแนน และน้องหน่อยได้นัดกันไปรับประมทานอาหารที่ร้านป้าแป๋วใกล้โรงเรียน และตกลงกันว่าไม่ว่าใครจะสั่งอะไรก็จะจ่ายค่าอาหารคนละเท่าๆกัน โดยมีรายการอาหารดังนี้ น้องนิก สั่งสลักผัก กับ น้ำมะนาวปั่นน้องแนน สั่งข้าวผัด กับ ชาเย็นน้องหน่อย สั่งก๋วยเตี๋ยว กับ ทับทิมกรอบ วิธีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรม 1. พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ ข้อมูลทั้งหมด คือ จำนวนเพื่อนในห้องทั้งหมด , ชื่อเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกัน , จำนวนเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกัน , ราคาอาหารเครื่องดื่มแต่ละรายการของทั้งร้าน , ราคาอาหารแต่ละรายการที่สั่ง , ประเภทอาหารแต่ละรายการที่สั่ง , ชื่ออาหารแต่ละรายการที่สั่ง , ราคาของหวานแต่ละรายการของทั้งร้าน 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็น ข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหา คือ จำนวนเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกัน ,Continue reading “การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา”

แนวคิดเชิงนามธรรม

แนวคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking หรือ abstraction) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหา หรืองานที่กำลังพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหา(คัดแยกข้อมูลสำคัญ เพื่อนำข้อมูลนั่นไปใช้ในการแก้ไขปัญหา) ตัวอย่างที่ 1 หนูออยไปซื้อของที่ตลาด ที่ตลาดมีผัก ผลไม้มากมาย และยังขายของใช้ส่วนตัวอีกด้วย เช่น สบู่ ยาสีฟัน หนูออยซื้อผักบุ้ง 20 บาท ซื้อกระเทียม 10 บาท ซื้อแตงกวา 15 บาท และซื้อยาสีฟัน 25 บาท อยากทราบว่าหนูออยซื้อผักและผลไม้อะไรบ้าง และจ่ายเงินค่าผักและผลไม้ไปทั้งหมดเท่าไร วิธีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรม1. พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ ข้อมูลทั้งหมด คือ ตลาดมีผัก ผลไม้ และของใช้ส่วนตัว , ซื้อผักบุ้ง 20 บาท , ซื้อกระเทียม 10 บาท , ซื้อแตงกวา 15 บาท ,Continue reading “แนวคิดเชิงนามธรรม”

การติดตั้งภาษา Python และเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม IDE

การพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมให้ปัจจุบันมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมาย และเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือ IDE หรือ Integrated Development Environment IDE ที่นิยมใช้ในการพัฒนาภาษา python อาทิเช่น PyCharm , PyDev , Spyder , Visual Studio Code เป็นต้น ซึ่งในบทเรียนนี้ เราเลือกใช้งาน PyCharm เนื่องจากใช้งานง่าย และติดตั้งภาษา python ให้อัตโนมัติ การติดตั้ง PyCharm IDE ดาวโหลด PyCharm Edu >> https://www.jetbrains.com/education/download/#section=pycharm-edu 2. ติดตั้ง PyCharm 2.1 กด Next > และ เลือก folder ที่จะติดตั้ง 2.2 เลือก Python เวอร์ชั่น 3 ขึ้นไป ในที่นี่เลือก PythonContinue reading “การติดตั้งภาษา Python และเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม IDE”

ประวัติความเป็นมาของภาษา Python

Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง (High-level programming language) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย คล้ายภาษาอังกฤษ โดยตัดความซับซ้อนของโครงสร้างและไวยกรณ์ของภาษาออกไป ย้อนกลับไปปี 1980 จากความประสบความสำเร็จในการพัฒนาภาษา ABC หนึ่งในทีมพัฒนา นาย Guido van Rossum เกิดความคิดที่จะนำข้อดีของภาษา ABC ไปต่อยอด และจัดการปัญหาที่พบในภาษา ABC กำเนิดภาษาไพทอน ในปลายปี 1980 นาย Guido van Rossum หนึ่งในทีมพัฒนาภาษา ABC ที่ CWI (National Research Institute for Mathematics and Computer Science) ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความคิดริเริ่มที่สร้างภาษาใหม่ขึ้นมา ที่เป็นภาษาสคริปต์ สามารถอ่านเข้าใจง่ายเหมือนภาษา ABC แต่มีความสามารถในการจัดการข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Exception handling) และดึงลักษณะเด่นๆของภาษาอื่นๆเข้ามาด้วย แต่เริ่มต้นการพัฒนา เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 1989Continue reading “ประวัติความเป็นมาของภาษา Python”

ภัยคุกคามโดยใช้โปรแกรมมัลแวร์ (malicious software)

มัลแวร์ (Malware) หรือชื่อเต็ม Malicious Software คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น Virus, Worm, Backdoor ,Trojan, Logic bomb,Spyware,Adware,Ransomware เป็นต้น ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการแพร่กระจายคล้ายไวรัส โดยไวรัสคอมพิวเตอร์ทำสำเนาตัวเอง และกระจายตัวเองจากไฟล์หนึ่งไปสู่อีกไฟล์หนึ่ง ผ่านการใช้งานของผู้ใช้ ความเสียหายมีตั้งแต่การสร้างความรำคาญ ไปจนถึงการทำลายข้อมูลให้เสียหาย เวิร์ม (worm)  คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยช่องโหว่ในระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย  สร้างความเสียหายกับเครื่องที่ติดและระบบเครือข่ายจนไม่สามารถใช้งานได้ ม้าโทรจัน (trojan horse) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายโปรแกรมทั่วไปเพื่อหลอกให้ผู้ใช้ติดตั้งและเรียกใช้งาน เมื่อใช้งานโปรแกรมจะทำการควบคุมเครื่อง จุดประสงค์มักใช้เพื่อเอาความลับต่างๆ   ชื่อม้าโทรจันมาจากเรื่องสงครามเมืองทรอย ที่โอดิสเซียศออกอุบายให้ทหารสร้างม้าไม้ไปวางหน้ากำแพงเมืองทรอยแสร้งว่ายอมแพ้ เมื่อทหารเมืองทรอยนำม้าไม้เข้าไปในเมือง พอตกดึก ทหารภายในม้าไม้ก็ออกมาเปิดประตูเมืองให้ทหารกรีกเข้ามาได้สำเร็จ ประตูกล (backdoor/trapdoor) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แอบเปิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าไปคุมคามคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายโดยไม่มีใครรู้  โดยส่วนมากจะเป็นการขโมยข้อมูลที่เป็นความลับ ประตูกลมักใช้ร่วมกับม้าโทรจัน ระเบิดเวลา (logic bomb) คือContinue reading “ภัยคุกคามโดยใช้โปรแกรมมัลแวร์ (malicious software)”