ระบบพิกัด (Coordinates system)

พิกัด (Coordinates) คือค่าของตัวเลขที่ระบุตำแหน่งบนระนาบ(พื้นที่ที่แบนเรียบ) ระบบพิกัด (Coordinates system) คือ วิธีการอย่างเป็นระบบ ที่ใช้ตัวเลขหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่ง เพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบพิกัดมีหลายแบบ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinate system) เป็นระบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดแต่ละจุดบนระนาบโดยอ้างถึงตัวเลข 2 จำนวน ซึ่งแต่ละจำนวนเรียกว่า พิกัด X และ พิกัดY ของจุดนั้น และเพื่อที่จะกำหนดพิกัดของจุด จะต้องมีเส้นแกนสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากที่จุดกำเนิด สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของคู่อันดับ (x, y)  *จุดกำเนิด คือ จุดตัดของพิกัดตำแหน่งที่ศูนย์ หรือ จุดตัดที่แบ่งพิกัดออกเป็นด้านลบและบวก ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสามมิติ  คือการเพิ่มมิติสูง หรือ พิกัด Z สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของคู่อันดับ (x, y, z)  2. ระบบพิกัดเชิงขั้ว (Polar coordinate system) เป็นระบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดโดยอ้างอิงจากมุม และระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง พิกัด r (รัศมี) คือระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังตำแหน่งของจุด พิกัด θContinue reading “ระบบพิกัด (Coordinates system)”

อัลกอริทึม(algorithm) คืออะไร?

ในชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด ตั้งแต่ปัญหาง่ายๆไม่ซับซ้อน เช่น การจัดของ จัดรองเท้า หรือปัญหาที่ต้องใช้ความคิดมากขึ้น กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนได้ เราจะเรียกกระบวนการนั่นว่า อัลกอริทึม อัลกอริทึม (Algorithm) มีที่มาจากชื่อนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียคือ al-Khawarizmi หมายถึง กฏที่ใช้ในการคิดคำนวนเลขคณิต ปัจจุบันอัลกอริทึมมีความหมายที่กว้างขึ้น คือ ชุดของขั้นตอนวิธีการที่นำมาใช้ในการคำนวณ แก้ปัญหา และช่วยในการตัดสินใจ ในด้านการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมจะหมายถึง เป็นลำดับของขั้นตอนการคำนวณที่ใช้แก้ปัญหา โดยการเปลี่ยนข้อมูลนำเข้า ของปัญหา (input) ออกมาเป็นผลลัพธ์ (output) ขั้นตอนวิธีดังกล่าวนั้นจะสามารถนำมาเขียนเป็นโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้ จากความหมายข้างต้น อัลกอริทึมที่ดี ควรจะมี ความชัดเจน ขั้นตอน ความครบถ้วน สามารถทำตามได้และให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเหมือนกัน นำมาเขียนโปรแกรมได้ (เมื่อนำมาใช้ด้านคอมพิวเตอร์) ปัญหาหนึ่งอาจมีอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาได้หลายอัลกอริทึม สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้จึงต้องพิจารณาข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธีการ ตัวอย่างอัลกอริทึมในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างที่ 1 การจัดเสื้อผ้าในตู้ในเป็นระเบียบ ปัญหา คือ ต้องการให้เสื้อผ้าในตู้เป็นระเบียบ สามารถเลือกหยิบใส่ได้ง่าย อัลกอริทีมที่1 : จัดเรียงเสื้อผ้าแยกตามสี เช่นเรียงเสื้อสีดำ เสื้อสีขาว เสื้อที่มีสีสัน อัลกอริทึมที่2Continue reading “อัลกอริทึม(algorithm) คืออะไร?”