ตัวแปรในภาษาไพทอน

ตัวแปร ( variable )ใช้ในการอ้างอิงค่าข้อมูล โดยตัวแปรจะถูกกำหนดค่าด้วยเครื่องหมายเท่ากับ ( = )
ชื่อตัวแปร ( variable name) คือชื่อที่ตั้งขึ้นมา เพื่ออ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล

ตัวอย่าง

myNumber = 23

คำสั่ง myNumber = 23 คือการสั่งให้สร้างตัวแปรชื่อ myNumber เพื่อเก็บค่าตัวเลข 23
โดยคอมพิวเตอร์จะจอง Memory แบบสุ่มเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ในที่นี่สมมุติให้เก็บไว้ที่ตำแหน่ง 0012CCGWH80 เพื่อเก็บค่าตัวเลข 23 แล้วกำหนดชื่อตัวแปรว่า myNumber เพื่อระบุตำแหน่ง 0012CCGWH80 สำหรับเรียกใช้ข้อมูล

การประกาศตัวแปร

w = 5       # ตัวแปร w ชี้ไปที่จำนวนเต็ม 5
x = 3.14     # ตัวแปร x ชี้ไปที่เลขทศนิยม 3.14
y = "Max"     # ตัวแปร y ชี้ไปที่สติง “Max”
z = True     # ตัวแปร z ชี้ไปที่ค่าความเป็นจริง

ตัวอย่าง
w = 5 คือการประกาศตัวแปรชื่อ w ที่ชี้หรืออ้างอิงไปที่ค่าตัวเลข 5

การตั้งชื่อตัวแปรในไพทอน

ชื่อของตัวแปรควรจะสั้น กระชับ และสื่อความหมาย เช่น name, age, id, total_cost

กฎการตั้งชื่อ
• ชื่อตัวแปรจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวอักษรขีดล่าง “_”
• ชื่อตัวแปรไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข
• ชื่อตัวแปรมีได้ทั้งตัวอักษรตัวเลขและขีดล่าง (A-z, 0-9 และ _)
• ชื่อตัวแปรเป็น case-sensitive พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ เป็นคนละตัวกัน

ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ถูกต้อง
myName = “Max”  
_my_Name = “Max”
my_Name = “Max”
MY_NAME = “Max”
myName1 = “Max”

ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ผิด
1myName = “Max” # ผิด เนื่องจากชื่อตัวแปรตัองไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข
my-Name = “Max” # ผิด เนื่องจากใช้ ” – “
my Name = “Max”  # ผิด เนื่องจากมีเว้นวรรค
my$Name = “Max” # ผิด เนื่องจากใช้ ” $ “

คำสงวน หรือ คำหลัก (Keyword) คือคำที่ถูกภาษาไพทอนนำใช้เป็นคำสั่งแล้ว จึงไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำได้อีก


สรุป

ตัวแปร ( variable )ใช้ในการอ้างอิงค่าข้อมูล โดยตัวแปรจะถูกกำหนดค่าด้วยเครื่องหมายเท่ากับ ( = )
ชื่อตัวแปร ( variable name) คือชื่อที่ตั้งขึ้นมา เพื่ออ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล

ชื่อของตัวแปรควรจะสั้น กระชับ และสื่อความหมาย เช่น name, age, id, total_cost

กฎการตั้งชื่อ
• ชื่อตัวแปรจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวอักษรขีดล่าง “_”
• ชื่อตัวแปรไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข
• ชื่อตัวแปรมีได้ทั้งตัวอักษรตัวเลขและขีดล่าง (A-z, 0-9 และ _)
• ชื่อตัวแปรเป็น case-sensitive พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ เป็นคนละตัวกัน

อ้างอิง

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 – สสวท.

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: