ค่าความจริงใน Python

ค่าความจริง หรือค่าตรรกะ เป็นตัวแปรที่สามารถเก็บค่าความจริงคือ จริง (True) หรือ เท็จ (False) ตัวแปรชนิดนี้เรียกว่า ตัวแปรบูลีน (Boolean)

ค่าบูลีน (Boolean Values)

ในการเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะทำสิ่งใดต่อไป และผลลัพท์ที่ได้เป็น จริงหรือเท็จ

Coding

print(10 > 9)
print(10 == 9)
print(10 < 9)

ผลลัพท์

True
False
False

เมื่อทำการกำหนดเงื่อนไขใน if ผลลัพท์ที่ได้จากเงื่อนไขจะเป็นค่า จริงหรือเท็จ

Coding

a = 100
b = 50

if b > a:
  print("b is greater than a")
else:
  print("b is not greater than a")

ผลลัพท์

b is not greater than a

จากบรรทัดที่ 4 ผลลัพท์จากเงื่อนไข b > a หรือ 50 > 100 เป็นเท็จ ดังนั่นโปรแกรมจึงทำงานใน else block ในบรรทัดที่ 7

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operators)

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operators) คือตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าหรือค่าในตัวแปรอย่างน้อย 2 จำนวน ซึ่งผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบนั้นเป็น True เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง และเป็น False เมื่อเงื่อนไขไม่เป็นจริง

ตัวดำเนินการความหมายตัวอย่าง
==เท่ากับ
(Equal)
a = 10
b = 10
c = 6
a == b #ผลลัพท์เป็นจริง
a == c #ผลลัพท์เป็นเท็จ
!=ไม่เท่ากับ
(Not equal)
a = 10
b = 10
c = 6
a != b #ผลลัพท์เป็นเท็จ
a != c #ผลลัพท์เป็นจริง
>มากกว่า
(Greater than)
a = 8
b = 6
a > b #ผลลัพท์เป็นจริง
b > a #ผลลัพท์เป็นเท็จ
>=มากกว่า หรือ เท่ากับ
(Greater than or equal to)
a = 8
b = 6
a >= b #ผลลัพท์เป็นจริง
b >= a #ผลลัพท์เป็นเท็จ
<น้อยกว่า
(Less than)
a = 6
b = 8
a < b #ผลลัพท์เป็นจริง
b < a #ผลลัพท์เป็นเท็จ
<=น้อยกว่า หรือ เท่ากับ
(Less than or equal to)
a = 6
b = 8
a <= b #ผลลัพท์เป็นจริง
b <= a #ผลลัพท์เป็นเท็จ

การตรวจสอบค่าความจริงในข้อมูลหรือตัวแปร

ฟังก์ชัน bool() ใช้ในการตรวจสอบค่าในข้อมูลหรือตัวแปร แล้วได้ผลลัพท์เป็น จริง (True) หรือ เท็จ (False) โดยมีหลักการทำงานดังนี้คือ
“ผลลัพท์เป็นจริง เมื่อข้อมูล หรือตัวแปรนั่นมีการกำหนดค่าไว้”
– ข้อมูล หรือ ตัวแปรอักษรหรือข้อความ (String) จะได้ค่าความจริงเป็นจริงเสมอ ยกเว้น String ว่าง
– ข้อมูล หรือ ตัวแปรตัวเลข จะได้ค่าความจริงเป็นจริงเสมอ ยกเว้นเลขศูนย์ 0
– ข้อมูล หรือ ตัวแปรเชิงประกอบ จะได้ค่าความจริงเป็นจริงเสมอ ยกเว้นตัวแปรเชิงประกอบว่าง หรือไม่ระบุค่า

Coding

print("-- String --")
print(bool("abc"))
print(bool(""))
print("-- Number --")
print(bool(123))
print(bool(0))
print("-- Composite data --")
print(bool(['a','b','c']))
print(bool([]))

ผลลัพท์

-- String --
True
False
-- Number --
True
False
-- Composite data --
True
False

ฟังก์ชันสามารถคำนวณผลลัพท์เป็นค่าความจริงได้

ฟังก์ชันสามารถคำนวณผลลัพท์เป็นค่าความจริงได้

Coding

def moreThan(a,b):
     return a > b

print("10 more than 5:", moreThan(10,5))
print("5 more than 10:", moreThan(5,10))

ผลลัพท์

10 more than 5: True
5 more than 10: False

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: