ตัวแปร และชนิดข้อมูล

ในการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูลคือแนวคิดสำคัญ ตัวแปรสามารถเก็บชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน และชนิดตัวแปรแต่ละชนิดจะใช้งานแตกต่างกัน
ในภาษา python แบ่งชนิดข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้อมูลพื้นฐาน (Basic data types) และข้อมูลเชิงประกอบ (Composite data types)

ข้อมูลพื้นฐาน (Basic data types) คือข้อมูลพื้นฐานสำหรับคำนวณ และตัวอักษร
1. ข้อมูลชนิดอักษร หรือข้อความ (Text Type) : str
2. ข้อมูลตัวเลข (Numeric Types) : int, float, complex
3. ข้อตรรกะ (Boolean Type) : bool

ข้อมูลเชิงประกอบ (Composite data types) คือข้อมูลที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้างขึ้นมาโดยการผสม หรือประกอบจากชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันก็ได้ ขึ้นมาใช้งานได้เอง สามารถเก็บข้อมูลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องชนิดเดียวกัน

1. Sequence Types: list, tuple, range
2. Mapping Type: dict
3. Set Types: set, frozenset
4. Binary Types: bytes, bytearray ,memoryview

การตรวจสอบชนิดของข้อมูล

ในภาษา python สามารถตรวจสอบชนิดของข้อมูลได้ โดยใช้คำสั่ง type()

a = 123
b = 'abc'
c = True
d = 2 - 3j
e = [1, 2, 'abc', True]
f = (1, 2, 3)
g = {'name': 'Max', 'age': 25,'tel' : '089xxxxxxx'}
print('a =' , a,'type =',type(a))
print('b =' , b,'type =',type(b))
print('c =' , c,'type =',type(c))
print('d =' , d,'type =',type(d))
print('e =' , e,'type =',type(e))
print('f =' , f,'type =',type(f))
print('g =' , g,'type =',type(g))

ผลลัพท์

a = 123 type = <class 'int'>
b = abc type = <class 'str'>
c = True type = <class 'bool'>
d = (2-3j) type = <class 'complex'>
e = [1, 2, 'abc', True] type = <class 'list'>
f = (1, 2, 3) type = <class 'tuple'>
g = {'name': 'Max', 'age': 25, 'tel': '089xxxxxxx'} type = <class 'dict'>

การประกาศตัวแปร

การประกาศตัวแปรในภาษา python สามารถตั้งชื่อตัวแปร ตามด้วยเครื่องหมาย = และข้อมูลที่ต้องการเก็บได้ทันที เช่น

a = 123
b = 'abc'
c = True

ในภาษา python ไม่จำเป็นต้องระบุประเภทของตัวแปรเหมือนภาษาอื่นๆ ตัวแปลภาษา python จะทำกำหนดชนิดของตัวแปรให้เอง โดยดูจากชนิดข้อมูลที่ใช้เก็บ
จากตัวอย่าง
บรรทัดที่ 1 ตัวแปร a เก็บค่าตัวเลข 123 ดังนั่นตัวแปลภาษา python จะกำหนดให้ตัวแปร a มีชนิดข้อมูลเป็น int
บรรทัดที่ 2 ตัวแปร b เก็บค่าตัวเลข ‘abc’ ดังนั่นตัวแปลภาษา python จะกำหนดให้ตัวแปร b มีชนิดข้อมูลเป็น str
บรรทัดที่ 3 ตัวแปร c เก็บค่าตัวเลข True ดังนั่นตัวแปลภาษา python จะกำหนดให้ตัวแปร c มีชนิดข้อมูลเป็น bool

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: