การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดและการแสดงค่าออกหน้าจอ

การเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป จะต้องรับข้อมูลจากภายนอก นำไปประมวลผล แล้วแสดงผลลัพท์ เป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ในบทนี้เราจะเรียนรู้วิธีการรับค่าจากคีย์บอร์ดและวิธีการแสดงผลลัพท์ออกทางหน้าจอ

กระบวนการประมวลผลข้อมูล (Data Processing)

คำสั่งแสดงข้อความออกหน้าจอ

ในการแสดงผลลัพท์การทำงาน เรามักจะแสดงเป็นข้อความออกผ่านหน้าจอ ในภาษา python จะใช้ฟังก์ชัน print(message) โดย message คือ ข้อความที่ต้องการแสดงผ่านหน้าจอ นอกจากนี้ ฟังก์ชัน print() สามารถเปลี่ยนข้อมูลชนิดอื่นๆ ให้เป็นข้อมูล string หรืออักษร ออกทางหน้าจอได้.

print("Hello World")
a = 5 + 6
print("5 + 6 =",a)

บรรทัดที่ 1 คำสั่ง print แสดงข้อความ Hello World ออกทางหน้าจอ
บรรทัดที่ 2 คำนวณ 5 + 6 ได้ผลลัพท์ 11 แล้วนำมาเก็บไว้ในตัวแปร a
บรรทัดที่3 คำสั่ง print แสดงข้อความ 5 + 6 = และค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร a ออกทางหน้าจอ

Hello World
5 + 6 = 11

คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด

ในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนั่น ในภาษา python จะใช้ฟังก์ชัน input(prompt) โดย prompt คือ ข้อความที่ปรากฎขึ้นก่อนรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด
ฟังก์ชัน input นั่นจะรับค่ามาเป็นตัวแปร String หรือตัวอักษรเสมอ ดังนั่นในกรณีที่ต้องการรับค่าเป็นตัวเลขนำมาคำนวณ ต้องทำการแปลงชนิดของข้อมูลเป็นตัวเลขก่อน

name = input("What is your name?")
print("Hello", name)

บรรทัดที่ 1 แสดงข้อความ “What is your name?” แล้วรับค่าจากคีย์บอร์ด นำไปเก็บไว้ในตัวแปร name
บรรทัดที่ 2 แสดงข้อความ Hello ตามด้วยค่าภายในตัวแปร name ออกทางหน้าจอ

What is your name?
>> Max
Hello Max

ตัวอย่าง

ตัวอย่างโปรแกรมรับชื่อ และคำนวณพื้นที่ของวงกลม

import math

print("สวัสดีครับ")
name = input("คุณชื่อว่าอะไร")
print("สวัสดีครับ คุณ",name)
print("นี่เป็นโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม")
r = input("กรุณากรอกรัศมีของวงกลม ")
r = float(r)
area = math.pi * (r**2)
print("พื้นที่วงกลมคือ" , area)

บรรทัดที่ 1 ประกาศเรียนโมดูล math
บรรทัดที่ 3 แสดงข้อความ “สวัสดีครับ” ออกทางหน้าจอ
บรรทัดที่ 4 แสดงข้อความ “คุณชื่อว่าอะไร?” แล้วรับค่าจากคีย์บอร์ด นำไปเก็บไว้ในตัวแปร name
บรรทัดที่ 5 แสดงข้อความ “สวัสดีครับ คุณ” ออกทางหน้าจอ ตามด้วยค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร name
บรรทัดที่ 6 แสดงข้อความ “นี่เป็นโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม” ออกทางหน้าจอ
บรรทัดที่ 7 แสดงข้อความ “กรุณากรอกรัศมีของวงกลม” ออกทางหน้าจอ ตามด้วยค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร r
บรรทัดที่ 8 เนื่องจากค่าที่จากฟังก์ชัน input จะมีค่าเป็น String ดังนั่นต้องแปลงค่าในตัวแปร r ให้เป็นตัวเลขจำนวนจริงก่อน แล้วนำมาเก็บไว้ในตัวแปร r
บรรทัดที่ 9 คำนวณพื้นที่วงกลม โดนใช้สูตร pi * r**2 แล้วนำมาเก็บไว้ในตัวแปร area
บรรทัดที่ 10 แสดงข้อความ “พื้นที่วงกลมคือ” ตามด้วยค่าภายในตัวแปร area ออกทางหน้าจอ

สวัสดีครับ
คุณชื่อว่าอะไร >>แม็ค
สวัสดีครับ คุณ แม็ค
นี่เป็นโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม
กรุณากรอกรัศมีของวงกลม 4
พื้นที่วงกลมคือ 50.26548245743669

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: