พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (Basics of computer system)

ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer hardware), โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer software) , เจ้าหน้าที่/ผู้ใช้งาน (Liveware ) ,ข้อมูล/สำรสนเทศ (Data/Information) และ กระบวนการทำงาน (Documentation/ Procedure) ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย

เริ่มต้นที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer hardware)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเข้าเป็น
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

1. หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit: CPU) คือ สมองของคอมพิวเตอร์ หน้าที่ในการประมวลผลคำสั่ง หรือข้อมูลต่างๆ ภายใน CPU ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit: CPU)

1.1 ส่วนควบคุม (Control Unit) ทำหน้าที่สร้างและส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์

1.2 ส่วนคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU) ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และตรรกศาสตร์ (Logic) 

2. หน่วยความจำหลัก (Main memory) หรือ RAM ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ เพื่อประมวลผล

หน่วยความจำหลัก (Main memory) หรือ RAM

3. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ( Secondary Storage ) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล หรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลักภายในเครื่อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) , CD , Flash drive

ความแตกต่างระหว่าง หน่วยความจำหลัก (Main memory) กับ หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง คือ

https://www.backblaze.com/blog/whats-diff-ram-vs-storage/

1. ความเร็ว : หน่วยความจำหลัก มีความเร็วในอ่านและเขียนข้อมูลมากกว่า หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
2. ขนาดความจุข้อมูล : โดยทั่วไปหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง มีความจุข้อมูลมากกว่า หน่วยความจำหลัก
3. ความคงทนของข้อมูล : ข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลสำรองไม่สูญหายเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า ในขณะที่หน่วยความจำหลัก ข้อมูลทั้งหมดจะสูญหายทันทีเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า
4. ลำดับการทำงาน : เมื่ออ่านข้อมูล จะเริ่มจากอ่านที่ หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ไปที่ หน่วยความจำหลัก และ ส่งต่อให้ CPU ประมวลผล เมื่อเขียนข้อมูล จะสั่งจาก CPU ให้เอาข้อมูลใน หน่วยความจำหลัก เขียนลง หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

4. หน่วยรับข้อมูล (Input) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น

 1. คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard) 
 2. เมาส์ (Mouse)
 3. หน้าจอสัมผัส (Touchscreen)
 4. กล้อง (Camera)
 5. Microphones
 6. Joystick
 7. paper scanner , Webcam , Barcode reader, Fingerprint scanner

5. หน่วยแสดงข้อมูล (Output) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลหรือผลลัพท์ เช่น

 1. หน้าจอ (Monitors)
 2. ลำโพง / หูฟัง (Speakers)
 3. Printer

ส่วนที่สอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer software)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แบ่งได้ 2 แบบ คือ

 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการ และ
  ควบคุมทรัพยากรภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งได้ 2 ชนิดคือ

  1.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating system) ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการ และควบคุม อุปกรณ์ต่างๆภายในคอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกด้านการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน
  1.2 ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ (Device driver program) ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดอุปกรณ์ ยี่ห้อ และรุ่นของอุปกรณ์นั่นๆ
 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application software) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้งานเฉพาะด้านตามความต้องการของผู้ใช้ หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆนั่นเอง

ส่วนที่สาม เจ้าหน้าที่/ผู้ใช้งาน (Liveware )

เจ้าหน้าที่/ผู้ใช้งาน (Liveware ) หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 5 ระดับ ดังนี้
1. ผู้จัดการระบบ (System Manager)
2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
3. ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Admin and Supporter)
3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
4. ผู้ใช้ (User)

 ส่วนที่สี่ ข้อมูล/สารสนเทศ (Data /Information)

ข้อมูล/สารสนเทศ (Data /Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 ข้อมูล (Data) ข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
สารสนเทศ (Information) ข้อมูลเหล่าที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว

ส่วนสุดท้าย กระบวนการทำงาน (Documentation/ Procedure)

กระบวนการทำงาน (Documentation/ Procedure) เป็นขั้นตอนการทำงานร่วมกันของ Hardware , Software , Liveware , Data/Information เพื่อให้ได้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงาน ได้ผลลัพท์ตามที่ต้องการ โดยอยู่ในรูปของเอกสาร ระเบียบปฏิบัติ คู่มือ การใช้งาน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

One thought on “พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (Basics of computer system)

 1. พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (Basics of computer system)
  วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ ป.1 วิทยาการคำนวณ ม.2

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: