การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Education)

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมนั่น ระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนจากองค์กรที่ให้ความรู้เป็นการให้ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตภายใต้สถานแวดล้อมใหม่

จากให้ความรู้ เป็นให้ทักษะ

ในอดีตระบบการศึกษามุ่งเน้นการป้อนความรู้ และส่งเสริมทักษะเพียง 3 ด้าน คือ การอ่าน , การเขียน และการคำนวน เป็นหลัก แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทักษะเหล่านี้จึงไม่เพียงพออีกต่อไป

ทักษะที่สำคัญในอนาคต คือ การปรับตัว การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการรับผิดชอบต่อสังคม

21st Century Education

https://www.aptslearning.com/wp-content/uploads/2019/10/rainbow-01.png

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ผลลัพท์ของผู้เรียน (Student Outcomes)
2. ระบบสนับสนุนการศึกษา (Support Systems)

ผลลัพท์ของผู้เรียน (Student Outcomes)

ประกอบด้วย สาระวิชาหลัก (Key Subjects) ที่ก่อให้เกิด ผลลัพธ์การเรียนรู้ 3 ด้าน คือ – ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ,
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills)
ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี(Information, Media and Technology Skills)

สาระวิชาหลัก (Key Subjects)

สาระวิชาหลักที่ควรเรียนคือ
1. ภาษาอังกฤษ และ ภาษาสากลต่างๆ (จีน)
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ศิลปะ
5. ประวัติศาสตร์
6. เศรษฐศาสตร์
7. ภูมิศาสตร์
8. การปกครองและสิทธิหน้าที่พลเมือง

ในสาระวิชาหลักทั้ง 8 จะสอดแทรกแนวคิดหลักแห่งศตวรรษที่ 21 คือ
1. การคิดเชื่อมโยงกับโลก (Global Awareness)
2. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial
Literacy)
3. การเป็นพลเมืองคุณภาพ (Civic Literacy)
4. การดูแลรักษาสุขภาพ (Health Literacy)
5. การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผลลัพธ์ที่ได้จากการสาระวิชาหลักคือทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 คือ

 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning
  and Innovation Skills)
  ประกอบด้วย
  1.1 การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
  1.2 การสื่อสาร (Communication)
  1.3 การทำงานร่วมกัน (Collaboration)
  1.4 การสร้างสรรค์(Creativity)
 2. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills)
  2.1 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
  2.2 การริเริ่มและกำหนดชีวิตของตนเอง
  2.3 การเข้าสังคม และรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  2.4 การสร้างผลงานและความรับผิดชอบ
  2.5 การเป็นผู้นำและหน้าที่รับผิดชอบ
 3. ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี(Information, Media and Technology Skills)
  3.1 การเข้าใจและใช้ข้อมูลข่าสารได้ถูกต้อง
  3.2 การเข้าใจและใช้งานสื่อได้เหมาะสม
  3.3 การเข้าใจข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบสนับสนุนการศึกษา (Support Systems)

ระบบสนับสนุนการศึกษา (Support Systems) ประกอบด้วย 4 ระบบคือ

 1. มาตรฐานและการประเมินผล (Standards and Assessments) มุ่งเน้น
  1. เน้นทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
  2. เน้นการสร้างความรู้ในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลัก
  3. เน้นสร้างความรู้ที่ลึกซึ้ง
  4. เน้นการยกระดับความสามารถของผู้เรียน ด้วยการใช้ข้อมูลจริง การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และการนำไปประยุกต์ใช้
 2. ด้านหลักสูตรและวิธีการสอน (Curriculum and Instruction) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และลงมือปฏบัติด้วยตนเอง
 3. ด้านการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูและผู้บริหาร (Professional Development) มุ่งเน้นพัฒนาครูผู้สอน ให้มีทักษะและความรู้ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน
 4. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environments) มุ่งเน้นการจัดสถาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาศให้นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยี

ที่มา
http://www.peerapanasupon.com/wp-content/uploads/2014/06/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-211.pdf

https://web.chandra.ac.th/blog/wp-content/uploads/2015/10/%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-21-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a.pdf

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

One thought on “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Education)

 1. การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Education)
  บทความอื่นๆ วิทยาการคำนวณ ออกแบบเทคโนโลยี

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: