Animation ง่ายๆ by Scratch

สำหรับผู้ปกครอง หรือคุณครู ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นสอน Scratch ที่ตรงไหน

วันนี้ Kids Code Online มีไอเดียๆดีมาฝากกันครับ คือ ํYour Name Animation หรือ animation จาก ชื่อของน้องๆเอง

ตัวอย่างของ น้องณัชชา

ข้อดีคือ น้องๆจะเริ่มคุ้นเคยกับโปรแกรม และสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ นำมาต่อยอดสร้าง Animation อื่นๆได้

เริ่มต้น
1. เลือกตัวอักษร มาเรียงเป็นชื่อของน้องๆ
2. ใส่คำสั่ง (Coding) เพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ
3. ตกแต่ง แก้ไขสี ตามจินตนาการ

ตัวอย่าง Animation Kids Code Online

ตัวอย่างอื่นๆของน้องกัน

ตัวอย่างของน้องเปาเปา
ตัวอย่างของน้องทอย

One thought on “Animation ง่ายๆ by Scratch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: