วิทยาการคำนวณ ม.5

วิทยาการคำนวณ ม.5

บทที่ 1
ข้อมูลมีคุณค่า

 • ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ
 • วิทยาการข้อมูล
 • กระบวนการวิทยาการข้อมูล
 • การคิดเชิงออกแบบสำหรับวิทยาการข้อมูล
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2.1
การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  • ความเหมาะสมของแหล่งข้อมูล
 • การเตรียมข้อมูล
  • การทำความสะอาดข้อมูล
  • การแปลงข้อมูล
  • การเชื่อมโยงข้อมูล


บทที่ 2.2
การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

 • การสำรวจข้อมูล
  • การสำรวจข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น
  • การสำรวจข้อมูลโดยใช้ฮิสโทแกรม
  • การสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพการกระจาย
  • การสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพกล่อง
  • การสำรวจข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • อธิบายแบบฝึกหัด

บทที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูล

 • การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
  • การหาสัดส่วนหรือร้อยละ
  • การวัดค่ากลางของข้อมูล
  • การหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล
 • การวิเคราะห์เชิงทำนาย
  • การทำนายเชิงตัวเลข
  • การทำนาบเชิงหมวดหมู่
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 4.1
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ และการสื่อสาร

 • การสื่อสารด้วยข้อมูล
 • การทำข้อมูลให้เป็นภาพ
  • แผนภูมิรูปวงกลม
  • แผนภูมิแท่น
  • กราฟเส้น
  • แผนภาพการกระจาย
  • การเลือกใช้แผนภาพ


บทที่ 4.2
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ และการสื่อสาร

 • การทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม
 • การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล
 • ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูล
 • อธิบายแบบฝึกหัด

%d bloggers like this: