วิทยาการคำนวณ ม.4

วิทยาการคำนวณ ม.4

บทที่ 1
แนวคิดเชิงคำนวณ

 • ขั้นตอนวิธี
 • การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
 • การหารูปแบบ
 • การคิดเชิงนามธรรม
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2
การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

 • การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
 • การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา
 • การออกแบบขั้นตอนวิธี
 • การทำซ้ำ
 • การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 3
การพัฒนาโครงงาน

 • การกำหนดปัญหา
 • การศึกษาและกำหนดขอบเขตของปัญหา
 • การวางแผนและออกแบบโครงงาน
 • การดำเนินงาน
 • การสรุปผลและการเผยแพร่ผลงาน
 • อธิบายแบบฝึกหัด

%d bloggers like this: