วิทยาการคำนวณ ม.3

วิทยาการคำนวณ ม.3

More Than Your Average Agency

At Shawburn we deliver outstanding results across 3 key business areas: branding, web design, and digital marketing.

บทที่ 1
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

 • เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5
 • รถยนต์ไฟฟ้า
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2
เทคโนโลยีแก้ปัญหา

 • การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีด
 • การระบุปัญหา
 • การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด
 • การออกแแบแนวคิด
 • การทดสอบและประเมิณผล
 • การเขียนรายงาน
 • การนำเสนองาน
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 3
เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า

 • การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี
 • เปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญา
 • อธิบายแบบฝึกหัด

%d bloggers like this: