วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

บทที่ 1
แนวคิดเชิงคำนวณ

 • การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย
 • การพิจารณารูปแบบ
 • การคิดเชิงนามธรรม
 • การออกแบบอัลกอริทึม
 • กรณีศึกษา
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2
การแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน

 • ตัวอย่างระบบคำนวณค่าโดยสารรถประจำทาง
 • ตัวดำเนินการบูลีน
 • การวนซ้ำด้วยคำสั่ง while
 • เงื่อนไขทางเลือก
 • ฟังก์ชัน
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 3
การแก้ปัญหาด้วย Scratch

 • ฟังก์ชัน
 • ตัวดำเนินการบูลีน
 • การรับค่าและส่งค่าให้ฟังก์ชัน

บทที่ 4
หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

 • องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 • หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 5
เทคโนโลยีการสื่อสาร

 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • อินเทอร์เน็ต
 • บริการบนอินเตอร์เน็ต
 • คลาวด์คอมพิวติง
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 6
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบ

 • แนวทางปฎิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 • ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
 • แนวทางการพิจารณาเนื้อหาก่อนเผยแพร่ข้อมูล
 • การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
 • มารยาทในการติดต่อสื่อสาร
 • อธิบายแบบฝึกหัด

%d bloggers like this: