วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1


บทที่ 4
การโปรแกรมด้วย Scratch

 • รู้จักกับโปรแกรม Scratch
 • การทำงานแบบวนซ้ำ
 • ตัวแปร
 • การทำงานแบบมีทางเลือก
 • คำสั่งวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข


บทที่ 5
ข้อมูลและการประมวลผล

 • ข้อมูล
 • การรวบรวมข้อมูล
 • การประมวลผลข้อมูล
 • การสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ
 • ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล


บทที่ 6
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

 • ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

%d bloggers like this: