วิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6


บทที่ 1

 • ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 • ใช้ผังงานแสดงขั้นตอนในการทำงานหรือการแก้ปัญหา
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2

 • บอกวิธีปกป้องสิทธิ์ในผลงานของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 3

 • เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
 • ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 4

 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
 • บอกแนวทางการสำรองข้อมูล
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 5

 • เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
 • เขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มค่า
 • เขียนโปรแกรมตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์จากผู้ใช้
 • ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 6

 • ใช้งานโปรแกรมเอกสารออนไลน์ร่วมกัน
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 7

 • ใช้งานโปรแกรมตารางทำงานร่วมกัน
 • ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 8

 • ค้นหาข้อมูลขั้นสูง
 • ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • เรียบเรียงและสรุปความจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 9

 • ปกป้องข้อมูลส่วนตัว
 • ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
 • อธิบายแบบฝึกหัด

%d bloggers like this: