วิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5


บทที่ 1

 • เขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาหรือการทำงาน
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2

 • เขียนอีเมลเพื่อติดต่อสื่อสาร
 • มารยาทในการใช้งานสมาร์ตโฟนในที่สาธารณะ
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 3

 • ตรวจหา และแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล
 • ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์
 • ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 4

 • เขียนโปรแกรมโดยใช้การทำงานแบบวนซ้ำ
 • ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 5

 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท
 • แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 6

 • เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 7

 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 8

 • ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 9

 • ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
 • ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • อธิบายแบบฝึกหัด

%d bloggers like this: