วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4


บทที่ 1

 • ความหมายของอัลกอริทึม
 • ตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2

 • รู้จักโปรแกรม Scratch
 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 3

 • เขียนโปรแกรมอย่างง่าย
 • ตรวจหาข้อผิดพลาดโดยตรวจสอบทีละคำสั่ง
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 4

 • รวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 5

 • ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 • ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 6

 • วิเคราะห์ปัญหาและสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
 • ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 7

 • บอกรูปแบบของข้อมูลได้
 • เลือกชนิดแผนภูมิให้เหมาะสมกับข้อมูล
 • ใช้ซอฟแวร์ในการนำเสนอข้อมูล
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 8

 • ประเมิณความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 9

 • ทำนายผลลัพท์จากขั้นตอนการแก้ปัญหา
 • ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม
 • อธิบายแบบฝึกหัด

%d bloggers like this: