วิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.3


บทที่ 1

 • ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2

 • เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
 • ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 3

 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 4

 • ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
 • ประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 5

 • นำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
 • ประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 6

 • แสดงวิธีการแก้ปัญหา
 • แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 7

 • เขียนโปรแกรมที่มีการทำงานแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่ง
 • ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 8

 • ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้
 • บอกองค์ประกอบของผลการค้นหา
 • ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาท
 • ข้อดีข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 9

 • ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • อธิบายแบบฝึกหัด

%d bloggers like this: