วิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2


บทที่ 1

 • จัดลำดับขั้นตอนในการทำงาน
 • เปรียบเทียบผลจากการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานแบบต่างๆ
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2

 • เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง
 • ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 3

 • ข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • วิธีรักษาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • วิธีใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 4

 • สร้างและจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์
 • เรียกคืนไฟลฺ์จากถังรีไซเคิล
 • ใช้งานโปรแกรมประมวลคำ
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 5

 • บอกวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 6

 • แสดงลำดับขั้นตอนการค้นหาและแก้ปัญหาอย่างง่าย
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 7

 • เขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่ง
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 8

 • เขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่ง2
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 9

 • บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • อธิบายแบบฝึกหัด

%d bloggers like this: