การเขียนโปรแกรมภาษา Python

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ถูกออกแบบสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เนื่องจากภาษา Python เป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และรองรับงานด้านต่างๆ เช่น งานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ข้อมูลจาก PYPL (Popularity of Programming Language) พบว่า Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด

The PYPL Popularity o fProgramming Language Index

เริ่มต้น

ข้อมูลในภาษา Python
– เลขจำนวน (Numbers)
– ข้อความ (Strings)
– ลิสต์ (Lists)

การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดและการแสดงค่าออกหน้าจอ
– คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด (คำสั่ง input)
– คำสั่งแสดงข้อความออกหน้าจอ (คำสั่ง print)

ตัวแปร และชนิดข้อมูล
– การประกาศตัวแปร
– การตั้งชื่อตัวแปร
– ชนิดของตัวแปร

จำนวนในภาษา Python
– จำนวนเต็ม (integer)
– จำนวนจริง (floating point)
– จำนวนเชิงซ้อน (complex)
– การเปลี่ยนชนิดของข้อมูล
– ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
– การสุ่มเลข (random number)

ข้อความในภาษา Python
– ข้อความ
– String methodsค่าความจริงใน Python
– ค่าความจริง
– ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์การทำงานแบบมีทางเลือก
– if-Else

การทำงานแบบวนซ้ำ
– while loop
– for loop

ข้อมูลอาร์เรย์ (Array)
– ข้อมูลอาร์เรย์ (Array)
– การจัดการข้อมูลอาร์เรย์
– Array methods

ข้อมูลลิสต์ (Lists)
– ข้อมูลลิสต์ (Lists)
– การจัดการข้อมูลลิสต์
– List Methods

ข้อมูลทูเพิล (Tuple)
– ข้อมูลทูเพิล (Tuple)
– การจัดการข้อมูลทูเพิล
– Tuple Methods

ข้อมูลเซต (Set)
– ข้อมูลเซต (Set)
– การจัดการข้อมูลเซต
– Set Methods

ข้อมูลดิกชันนารี (Dictionary)
– ข้อมูลดิกชันนารี (Dictionary)
– การจัดการข้อมูลดิกชันนารี
– Dictionary Methods

การสร้างฟังก์ชัน (Python Functions)
– การประกาศและเรียกใช้ฟังก์ชัน
– การส่งผ่านอาร์กิวเมนต์
– ฟังก์ชันเรียกตัวเอง (Recursion)

การสร้างฟังก์ชันไม่ระบุชื่อ (Python Lambda)
– การประกาศและเรียกใช้ฟังก์ชัน

การสร้างฟังก์ชัน (Python Functions)
– การประกาศและเรียกใช้ฟังก์ชัน
– การส่งผ่านอาร์กิวเมนต์
– ฟังก์ชันเรียกตัวเอง (Recursion)

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม
– โปรแกรมคำนวน…

การสร้างฟังก์ชันไม่ระบุชื่อ (Python Lambda)
– การประกาศและเรียกใช้ฟังก์ชัน

การวาดรูปด้วยเต่าไพทอน (Turtle Module)
– วาดรูปเรขาคณิต
– วาดภาพบ้าน


การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
– การห่อหุ้มข้อมูล (Encapsulation)
– การสืบทอด (Inheritance)
– การพ้องรูป (Isomorphism)

คลาส และอินสแตนซ์ของวัตถุ (Classes/Objects)

การสืบทอด (Inheritance)

การพ้องรูป (Isomorphism)
– Iterator

ขอบเขตของตัวแปร (Python Scope)
– ตัวแปรโกลบอล
– ตัวแปรโลคอล

โมดูล และแพ็คเกจ (Module and Package)
– โมดูล (Module)
– แพ็คเกจ (Package)

การจัดการวันเวลา (Python Date Times)
– การใช้วันเวลาจากระบบ
– การจัดการรูปแบบของวันเวลา

ข้อมูล JSON
– การอ่านข้อมูล Json
– การสร้างและเก็บข้อมูลแบบ Json

Regular Expression
– การคืบค้นข้อความโดยใช้ RegEx

การจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handing)
– try-except
– finally
– raise an exception

การจัดการรูปแบบข้อความ (String format)
– การจัดการรูปแบบข้อความ


%d bloggers like this: